logo Kupuj Bez Ryzyka

Regulamin

Regulamin Konkursu
 
I - Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa sie konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie produktów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gizów 6, wpisanym do KRS – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych z.o.z., a także rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127128, NIP 521 10 22 739, REGON 011125606 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs prowadzony będzie na stronie Organizatora pod adresem internetowym www.bezryzyka.konsumenci.org w dniach od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
4. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie produktów oraz rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanych przez nich praw i obowiązków, związanych z bezpieczeństwem produktów.
 
II - Uczestnicy Konkursu
1. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z pracownikami ww. podmiotów w stosunku przysposobienia.
 
III - Warunki Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zamieszczone na stronie Organizatora, na adres e-mail: konkurs@konsumenci.org .
2. Każde pytanie konkursowe będzie nawiązywało do artykułów na temat bezpieczeństwa produktów. W czasie trwania Konkursu Organizator opublikuje na stronie www.bezryzyka.konsumenci.org w średnio cotygodniowych odstępach 10 artykułów i 10 pytań konkursowych.
3. Odpowiedzi na pytania będzie można uzyskać wśród materiałów opublikowanych na stronie www.bezryzyka.konsumenci.org oraz na innych stronach zawierających materiały edukacyjne dla konsumentów, takich jak: www.konsumenci.org, www.uokik.gov.pl, www.dolceta.eu/polska.
4. W każdym pytaniu prawidłowa będzie tylko 1 odpowiedź.
5. Pytania konkursowe oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie www.bezryzkyka.konsumenci.org w zakładce „Konkurs”.
6. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 
IV – Nagrody
1. W Konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe, których zakup został sfinansowany ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista nagród stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i zamieszczona jest na stronie www.bezryzyka.konsumenci.org w zakładce „Konkurs”.
2. Każdy z Uczestników ma prawo wygrania tylko 1 nagrody lub zestawu nagród w Konkursie. Informacje na temat nagród znajdują się na stronie www.bezryzyka.konsumenci.org w zakładce „Konkurs”.
3. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana dwóm pierwszym Uczestnikom, którzy wyślą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku braku poprawnych odpowiedzi nagrody przeznaczone dla danego pytania przechodzą do kolejnych pytań proporcjonalnie zwiększając możliwą liczbę Uczestników, którzy mogą wygrać w kolejnym pytaniu.
4. Organizator ustali ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody wysyłając zwycięzcy wiadomość zwrotną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. Informację o zwycięzcach zamieszczane będą ponadto na stronie www.bezryzka.konsumenci.org .
5. Zwycięzca otrzyma nagrodę drogą pocztową, lub odbierze ją osobiście w siedzibie Organizatora w ciągu 7 dni od ogłoszenia wygranej.
6. Decyzje Organizatora co do przyznania nagród są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.