logo Kupuj Bez Ryzyka

Jednostki uprawnione do certyfikacji produktów

Znak bezpieczeństwa B nadawany jest przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i notyfikowane przez Komisję Europejską np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, jednostki zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q
Warunki akredytacji i notyfikacji jednostek określone są m.in. w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz.935 ze zm.)
W ramach certyfikacji właściwa jednostka stwierdza, że określony wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami, określonymi w unijnych dyrektywach, normach bądź w aktach prawnych wydanych przez polskiego ustawodawcę w oparciu o wpólnotowe regulacje.