logo Kupuj Bez Ryzyka

Bezpieczeństwo produktów włókienniczych

  • Wytwarzanie produktów włókienniczych powinno zapewniać zachowanie przez produkt składu związków chemicznych i dopuszczalnego poziomu ich emisji, bezpiecznego dla konsumentów. Bezpieczeństwo produktów włókienniczych ocenia się w szczególności z uwzględnieniem warunków technicznych, takich jak dopuszczalna zawartość amin, które w warunkach redukcyjnych nie mogą być odszczepiane z barwników azowych, dopuszczalne zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu w produktach włókienniczych, dopuszczalna wartość emisji związków lotnych z włókienniczych elementów wyposażenia wnętrz, w tym materiałów tapicerskich, wykaz substancji i preparatów, których stosowanie jest zabronione .
 
  • Produkt włókienniczy nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, jeżeli do jego wytworzenia zastosowano przynajmniej jedną substancję, której stosowanie jest zabronione lub gdy przekroczony został dopuszczalny poziom stężeń oznaczonych substancji.
  • W celu potwierdzenia zgodności produktu włókienniczego z wymaganiami bezpieczeństwa należy stosować metody badań określone w odpowiednich Polskich Normach lub normach europejskich albo normach międzynarodowych.
  • Producent, który wprowadził na rynek produkt włókienniczy, jest obowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających spełnienie przez ten produkt wymagań bezpieczeństwa. Dokumentami takimi mogą być w szczególności deklaracje własne, deklaracje dostawców produktu, wyniki badań lub certyfikaty.
  • Odzież używana przed wprowadzeniem na rynek powinna być poddana procesom prania oraz wolna od zanieczyszczeń drobnoustrojami chorobotwórczymi i insektami; odzież ta nie musi być oznakowana w sposób określony w rozporządzeniu.