logo Kupuj Bez Ryzyka

Oznakowanie wyrobów pirotechnicznych

Etykiety, a gdy na produkcie brak jest miejsca na etykietę – opakowania, muszą zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres producenta lub, w przypadku gdy producent nie posiada siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nazwę producenta oraz nazwę i adres importera,
2) nazwę oraz określenie typu wyrobu pirotechnicznego,
3) wskazanie wymagań dostępności dla użytkowników, w tym oznaczenia klasy wyrobu pirotechnicznego,
4) określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego,
5) instrukcję obsługi wyrobu pirotechnicznego,
6) wskazanie roku produkcji wyrobu pirotechnicznego widowiskowego klas 3 i 4,
7) w uzasadnionych przypadkach określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika
wyrobu pirotechnicznego odległości używania tego wyrobu,
8) określenie ilości netto materiału pirotechnicznego.