logo Kupuj Bez Ryzyka

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r.)
 
§ 4. 1. Zabawki wprowadzane do obrotu muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, w tym ogólne wymagania bezpieczeństwa, o których mowa w § 8, oraz szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, z uwzględnieniem klasyfikacji substancji i mieszanin.
2. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Klasyfikację substancji i mieszanin, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 
§ 5. 1. Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent:
1) zapewnia spełnienie przez zabawkę zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w § 4 ust. 1;
2) sporządza dokumentację techniczną zabawki, o której mowa w § 18, i przechowuje ją celem okazania organowi wyspecjalizowanemu przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia zabawki do obrotu;
3) zapewnia stosowanie właściwych procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa;
4) uwzględnia zmiany w projekcie lub cechach charakterystycznych zabawki oraz zmiany w normach zharmonizowanych, stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności zabawki;
5) przeprowadza właściwą procedurę zgodności, o której mowa w § 13-18;
6) w przypadku wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w § 10, i przechowuje ją celem okazania organowi wyspecjalizowanemu przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia zabawki do obrotu.
2. Obowiązki producenta, określone w pisemnym pełnomocnictwie, może wykonywać wyznaczony przez niego upoważniony przedstawiciel, z wyjątkiem zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Pełnomocnictwo powinno umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie, w imieniu producenta, co najmniej następujących zadań:
1) przechowywanie deklaracji zgodności WE oraz dokumentacji technicznej do okazania organowi wyspecjalizowanemu przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia zabawki do obrotu;
2) na uzasadnione żądanie organu wyspecjalizowanego udzielanie wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji niezbędnej do ustalenia zgodności danej zabawki z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa;
3) na żądanie organu wyspecjalizowanego podejmowanie współpracy we wszystkich działaniach mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza zabawka.
3. Na zabawce producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza:
1) nazwę typu, numer partii, serii, modelu lub inne informacje umożliwiające identyfikację zabawki, a w przypadku gdy wielkość lub charakter zabawki to uniemożliwia, wymagane informacje umieszcza na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki;
2) oznakowanie CE, zgodnie z przepisami § 11.
4. Na zabawkach producent oraz importer umieszcza nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera, a jeżeli nie jest to możliwe - na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy musi wskazywać jedno miejsce, w którym można skontaktować się z producentem.
5. Producent lub importer dołącza do zabawki instrukcję użytkowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim.
6. Importer, wprowadzając zabawkę do obrotu, zapewnia, że:
1) producent przeprowadził właściwą procedurę oceny zgodności i sporządził dokumentację techniczną;
2) przechowuje kopię deklaracji zgodności WE do okazania organowi wyspecjalizowanemu przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia zabawki do obrotu;
3) zabawka spełnia wymagania określone w ust. 3 i 4 oraz że do zabawki są dołączone instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 5;
4) w przypadku gdy zabawka stanowi zagrożenie, poinformuje o tym producenta i organy wyspecjalizowane.
7. Importera lub dystrybutora uważa się za producenta i przyjmuje na siebie obowiązki, o których mowa w ust. 1, 3-5, jeżeli wprowadza on zabawkę do obrotu lub oddaje ją do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub zmienia zabawkę wprowadzoną na rynek lub oddaną do użytku w taki sposób, że może mieć to wpływ na jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.
 
§ 6. Dystrybutor, wykazując się należytą starannością, przed udostępnieniem zabawki upewnia się, że zabawka spełnia wymagania, o których mowa w § 5 ust. 3-5.
§ 7. 1. W odniesieniu do ryzyka, które stanowi zabawka, producent lub importer:
1) przeprowadza badania próbek zabawek wprowadzanych do obrotu;
2) rozpatruje skargi dotyczące zabawek, które wprowadził do obrotu;
3) prowadzi ewidencję tych skarg, a także ewidencję zabawek niezgodnych z wymaganiami, przypadków odzyskania zabawki oraz informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach.
2. Jeżeli producent albo importer zabawki uważa, że zabawka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, niezwłocznie podejmuje, stosownie do okoliczności, niezbędne środki naprawcze konieczne dla zapewnienia zgodności zabawki z przepisami rozporządzenia, jej wycofania z obrotu lub odzyskania. Ponadto, jeżeli zabawka stanowi zagrożenie, informuje o tym właściwe organy państw członkowskich, w których zabawka została udostępniona, podając szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
3. Jeżeli dystrybutor uważa, że zabawka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zapewnia podjęcie działań, o których mowa w ust. 2. Jeżeli zabawka nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1, nie udostępnia takiej zabawki, a jeżeli stanowi ona zagrożenie, informuje o tym producenta lub importera oraz organy wyspecjalizowane.
4. Producent, upoważniony przedstawiciel, importer i dystrybutor wskazują na żądanie organu wyspecjalizowanego, przez okres 10 lat od wprowadzenia zabawki do obrotu lub jej otrzymania, odpowiednio:
1) producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera albo dystrybutora, który dostarczył mu zabawkę;
2) producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera albo dystrybutora, któremu dostarczył zabawkę.
5. Importer i dystrybutor zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za zabawkę, warunki jej przechowywania i przewożenia nie wpływały ujemnie na jej zgodność z wymaganiami, o których mowa w § 4 ust. 1.